Deklaracja dostepności

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Żłobek Sióstr Imienia Jezus w Klimontowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  http://zlobek-klimontow.edu.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Żłobek Sióstr Imienia Jezus w Klimontowie ul. Krakowska 1   27 – 640 Klimontów     tel. 500 691 099  

e-mail:zlobek.sij.klimontow@wp.pl  

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
 • dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • brak mapy serwisu.
 • w wielu przypadkach teksty są wyjustowane,
 • niektóre elementy strony mają zbyt mały kontrast.
 • nie ma możliwości powiększenia czcionki

Aktualnie strona umożliwia dostępność informacji dla osób o szczególnych potrzebach dzięki następującym rozwiązaniom: 

 • możliwość obsługi strony za pomocą klawiatury,
 • strona jest dostosowana do wyświetlania na różnych urządzeniach.

Oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2021r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe Osoba do kontaktu: s.Joanna Bartoszczyk

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku żłobka prowadzi główne wejście znajdujące się przy ulicy Krakowskiej oraz droga ppoż. od ulicy Gęsiej ciągi komunikacyjne prowadzące do żłobka są wybrukowane kostką. Drzwi wejściowe otwierane są ręcznie. Nie ma schodów ani podjazdu. 
 •  Budynek jest jednopoziomowy, nie posiada wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych.
 • Budynek jest dostosowany do osób niepełnosprawnych posiada toaletę dostosowaną do osób ze szczególnymi potrzebami. W korytarzach budynku znajdują się standardowe przejścia z których może korzystać osoba niepełnosprawna.
 • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 •  Nie ma przeciwwskazań do wejścia z psem asystującym.
 •  W całym budynku odpowiednio zostały oznakowane drogi ewakuacyjne, i wyjścia ewakuacyjne. Z  Sali zabaw dzieci prowadzi wyjście ewakuacyjne poprzez drzwi balkonowe otwierane na zewnątrz.  
 • Nie istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu.
 • Istnieje możliwość zapewnienia dostępu alternatywnego w formie wsparcia innej osoby w poruszaniu się po budynku

Aplikacje mobilne
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Godło

Losowe zdjęcie

Aktualności

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja
Czerwień to miłość, biel serce czyste, piękne są nasze barwy ojczyste”Z okazji uroczystości związanych z obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja dzieci w naszym żłobku poznawały symbole narodowe [...]

2024-04-30

Więcej
Światowy Dzień Ziemi
22 kwietnia w  naszym Żłobku  obchodziliśmy  „Dzień Ziemi”. W tym dniu dzieci  wzbogaciły swoją wiedzę na temat ekologii, dowiedziały się jak ważne jest dbanie o naszą planetę, co należy robić by jej pomóc, a w szczególności poznały potrzebę segregowania śmieci, oszczędzania wody oraz szanowania zieleni [...]

2024-04-22

Więcej
Poznajemy kolory
Kolory są nieodłącznym elementem naszego otoczenia. Wpływają one na emocje, doznania, rozumienie świata i relacje z innymi. W naszym żłobku dzieci poznają  kolory poprzez zabawę [...]

2024-04-12

Więcej