Zamówienie - art spożywcze

Zamówienie - dostawa artykułów spożywczych

I.         Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych od 1 lutego 2020 do 31 lipca 2021 do Żłobka Sióstr Imienia Jezus w Klimontowie.

2. Artykuły spożywcze powinny być dostarczane w opakowaniach opisanych

w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 lub w opakowaniu o gramaturze bardzo zbliżonej, nie mniejszej niż opisana przez Zamawiającego.

3. Zamówienia na dostawę będą składane dostępnymi formami komunikacji tj. osobiście, telefon, e-mail. Dostawa artykułów spożywczych obejmuje odbiór ich przez Zamawiającego po wcześniejszym zamówieniu wymaganych produktów w siedzibie Wykonawcy. Każdorazowo po zamówieniu Wykonawca wyda produkty na podstawie paragonu. Na koniec każdego miesiąca zostanie w oparciu o wystawione paragony przygotowana faktura zbiorcza, na podstawie której zostanie uregulowana należność za zakupione produkty.

4. W przypadku wskazania przez Zamawiającego produktów posiadających nazwy towarowe, do każdego z tych produktów ma zastosowanie zapis „lub równoważny” (zgodnie z art. 29 ust.3 Pzp). Produkty równoważne, to produkty o parametrach porównywalnych lub lepszych, nie pogorszonych.

5. Zamawiający dopuszcza przyjęcie innych, równoważnych artykułów spożywczych niż podane w formularzu ofertowym, przy czym równoważne oznacza zastosowanie artykułów spożywczych mających skład surowcowy przyjęty w produktach spożywczych podanych

w formularzu ofertowym. Zamawiający dopuszcza również możliwość wprowadzenia nowych pozycji nie ujętych w załączniku nr 1, których łączna wartość nie przekroczy 10% wartości zamówienia.

6. Wykonawca dostarczy produkty spełniające wymagania, o których mowa

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty

oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154).

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów, jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości, co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach.

8. W przypadku zwiększenia bądź ograniczenia ilości żywionych dzieci oraz wydłużenia bądź ograniczenia trwania projektu Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia bądź zmniejszenia ilości zamawianych towarów.

9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 – formularz ofertowy.

10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, liczba części 6. Przez zamówienie częściowe Zamawiający rozumie złożenie przez Wnioskodawcę oferty na jedną lub więcej części zamówienia wymienionego niżej:

Część 1 –Mięso i produkty mięsne 

Część 2 – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie 

Część 3 –Produkty mleczarskie (nabiał)

Część 4 – Produkty spożywcze sypkie i inne 

Część 5 – Warzywa i owoce,

Część 6 – Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzyw i owoców

II. Termin realizacji  zamówienia:

Termin realizacji przedmiotu umowy - od 1 lutego 2020 roku do 31 lipca2021 roku 

III. Kryterium oceny ofert: cena 100 %

W cenę należy wliczyć obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszelkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym. Wyszczególniona w formularzu ofertowym cena wykonania ma charakter szacunkowy a faktyczna wartość uzależniona będzie od faktycznej ilości dostarczonych artykułów.

Termin płatności: do 7 dni od dnia doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

IV. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć osobiście do sekretariatu przedszkola lub przesłać za pośrednictwem poczty  w formie pisemnej  w jednym egzemplarzu, na adres: Żłobek Sióstr Imienia Jezus w Klimontowie od 31 stycznia do godz. 12:00

V. Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w Żłobku , w dniu  31 stycznia 2020r. o godz. 12:05.

VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

zamawiający zawiadomi oferentów o wyborze oferty telefonicznie.

VII. Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej na załączonym formularzu ofertowo-cenowym, podpisana przez wykonawcę lub  osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

Załącznik

undefined

Godło

Losowe zdjęcie

Aktualności

Zabawy lodem
W dniu dzisiejszym nasze maluchy malowały lód. Zabawy z lodem mogą być : badawcze, sensoryczne i plastyczne, które są dla dzieci niezwykle atrakcyjne. Mogą one doświadczać polisensorycznie, obserwować, eksperymentować, odkrywać, kreować i bawić się!  Dzięki takim zabawom dziecko czerpie wiedzę o świecie z najbliższego otoczenia [...]

2021-02-22

Więcej
Informacja publiczna
Informacja publiczna o otrzymanych darowiznach za rok 2020Żłobek Sióstr Imienia Jezus w Klimontowie  informuje, iż w roku 2020 otrzymało darowizny na realizację swoich celów statutowych - nauka, edukacja, oświata i wychowanie o łącznej kwocie 29 500,00  zł [...]

2021-02-19

Więcej
Babeczki walentynkowe
W dniu dzisiejszym nasze najmłodsze dzieci wykonały z pomocą pan pyszne babeczki z okazji walentynek. Uśmiechów nie było końca, a zapach który unosił się w kuchni zachęcał do jedzenia [...]

2021-02-12

Więcej